Ochrona danych osobowych w firmie FINCLUB POLAND Sp. z o.o.

Firma FINCLUB POLAND, Sp. z o.o. z siedzibą ul. T.Kościuszki 33, 43-400 Cieszyn, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000148333, NIP: 548-23-03-568, REGON: 072379880 (dalej jako „firma“ lub „FINCLUB POLAND“), poświęca ochronie danych osobowych ogromną uwagę. Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Was, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe, w jakim celu i z jakiego powodu dochodzi do przetwarzania tych danych, komu możemy przekazywać te dane, oraz jakie w związku z tym prawa mają właściciele danych osobowych.

W ramach prowadzonej działalności firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o., przetwarza dane osobowe kilku kategorii podmiotów i rodzajów danych, pośród których należą między innymi dane osobowe pracowników i ubiegających się o zatrudnienie, klientów – osób fizycznych/prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dostawców i odbiorców towarów oraz usług. Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących tematyki przetwarzania danych osobowych w firmie FINCLUB POLAND Sp. z o.o. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych można kierować pod adres e-mail: dane.osobowe@finclub.pl

 

Struktura organizacyjna grupy Finclub

 

A.    Jakie dane osobowe są przetwarzane?


Firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. bardzo dokładnie dba o to, aby przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznie niezbędnym do celów, dla których są przetwarzane i stara się minimalizować wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych. Firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. prawie zawsze przetwarza Wasze dane osobowe, przy czym są to takie dane osobowe jak: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz dane kontaktowe: adres zamieszkania/siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane w zakresie określonym przez konkretny cel przetwarzania, o czym byliście poinformowani w związku z pozyskiwaniem Waszych danych osobowych.
Do celów realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skorzystać z poniższego adresu email: dane.osobowe@finclub.pl.

 

B.    Na podstawie jakich przesłanek przetwarzane są dane osobowe?


Firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe tylko wtedy, kiedy zaistnieje jedna z przyczyn prawnych. Do przetwarzania danych osobowych może dojść w przypadku:

  • bez Waszej zgody najczęściej na podstawie wypełnienia zobowiązań umowy, uprawnionego interesu firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o. lub w związku z wypełnieniem zobowiązań prawnych, LUB
  • na podstawie Waszej zgody, o ile zgoda ta została wyrażona.

W przypadku, gdy nie chodzi o sytuację opisaną w punkcie a), firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. nie przetwarza żadnych danych osobowych bez Waszej zgody.

 

B.1. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypełniania zobowiązań wynikających z umowy


W przypadku, gdy pomiędzy osobą a firmą FINCLUB POLAND Sp. z o.o. zawarta jest umowa lub w związku z zawarciem umowy niezbędne jest przetworzenie danych osobowych, firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. przetwarza je w ten sposób, aby mogła wypełniać swoje prawa i obowiązki wynikające z tej umowy. W takiej sytuacji firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. nie potrzebuje zgody na takie przetwarzanie danych. Takim rodzajem umowy może być na przykład umowa o pracę, umowa o przedstawicielstwo handlowe, jednostkowa umowa zawarta z klientem firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o. lub umowy zawierane z odbiorcami i dostawcami towarów oraz usług.

Zadaniem firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o. jest dołożenie wszelkich starań, aby w związku z powyższym były przetwarzane dane osobowe tylko niezbędnie konieczne, a także przestrzeganie, aby przetwarzane dane osobowe były aktualizowane, a przede wszystkim usuwane, w przypadku, gdy ustąpią przesłanki do ich przetwarzania, np. zakończenie obowiązywania umowy.

 

B.2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypełniania zobowiązań prawnych


Obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na firmę FINCLUB POLAND Sp. z o.o. przepisy prawa. Niektóre przepisy prawa bezpośrednio nakładają na firmę FINCLUB POLAND Sp. z o.o.  obowiązek przechowywania/przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z działalności FINCLUB POLAND Sp. z o.o. W związku z wypełnianiem tych zobowiązań nie jest wymagana zgoda osoby na takie przetwarzanie danych osobowych.

Dla łatwiejszego wyobrażenia. Jeśli dana osoba jest na przykład pracownikiem firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o., to firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. jest zobowiązana do przetwarzania pewnych danych osobowych w związku z wypełnianiem zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Również w tym przypadku, firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. dba o to, aby dane osobowe były przetwarzane w minimalnym możliwym zakresie, przez możliwie najkrótszy okres.

 

B.3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uprawnionym interesem


Firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. może również przetwarzać dane osobowe wtedy, gdy leży to w jej uprawnionym interesie, a przetwarzanie takie jest stosowne do właściwych podstawowych praw i swobód osoby, ewentualnie ten uprawniony interes ma pierwszeństwo przed podstawowymi prawami i swobodami osoby (właściciela danych osobowych). Również w takim zakresie właściwe przepisy prawa nie wymagają zgody osoby (właściciela danych) na przetwarzanie danych osobowych.

Przykładem takiego przewarzania może być na przykład sytuacja, gdy osoba kontaktuje się z firmą FINCLUB POLAND Sp. z o.o., a konkretnego procesu przetwarzania danych nie można zaliczyć pod przetwarzanie danych na podstawie wypełniania zobowiązań wynikających z umowy. Na podstawie w ten sposób uprawnionego interesu firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. posiada uprawnienia do przetwarzania. W określonych okolicznościach firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. posiada prawo zwrócenia się do osób również z treściami marketingowymi i reklamowymi, nawet jeśli osoba (właściciel danych) nie wyraził na to zgody.

Jeśli dana osoba ma wrażenie, że do jakiegokolwiek przetwarzania danych na podstawie uprawnionego interesu firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o. dochodzi bezprawnie ma prawo zwrócić się z uwagami do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przy czym w takim przypadku obowiązkiem firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o. jest wykazanie, że tak nie jest. W przypadku, gdy firma tego nie wykaże, jest zobowiązania do zaprzestania takiego przetwarzania danych osobowych.

 

B.4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody


Jeśli osoba udzieliła zgody firmie FINCLUB POLAND Sp. z o.o. na przetwarzanie danych osobowych, już nawet z samego tego faktu dochodzi do przetwarzania tych danych. Wszelkie zgody, które uzyskuje firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. są w pełni dobrowolne, a właściciel danych osobowych nie ma obowiązku ich udzielania. Co więcej nieudzielnie zgody nie powinno być związane z żadnymi niekorzystnymi następstwami. Co więcej raz udzieloną zgodę można kiedykolwiek bez jakichkolwiek sankcji odwołać. Odwołanie zgody nie obejmuje określonego przepisami prawa do przetwarzania danych realizowanego przed tym odwołaniem.

Na podstawie zgody na przetwarzanie danych, są najczęściej przetwarzane dane osobowe dla celów marketingowych i reklamowych, polegające na przykład na przesyłaniu różnych treści reklamowych.

 

B.5. Inne powody przetwarzania


W konkretnych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie innych przesłanek prawnych, o czym właściciele danych osobowych winni być poinformowani z wyprzedzeniem. W przypadku zainteresowania wszelkimi kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adres email: dane.osobowe@finclub.pl

 

C.    Okres przetwarzania danych osobowych


FINCLUB POLAND Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przez czas określony. Okres ten jest określony z uwzględnieniem celu i podstawy prawnej przetwarzania. Na przykład przetwarzanie danych osobowych na podstawie zobowiązań wynikających z umowy uwzględnia ich przetwarzanie przez okres niezbędny dla wypełnienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy, zatem w większości do upływu czasu przedawnienia ostatniego prawa wynikającego z tej umowy. Do przetwarzania na podstawie na podstawie zobowiązań prawnych dochodzi przez okres niezbędnie konieczny dla wypełnia tych zobowiązań. Zaś jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych zgodnie z uprawnionym interesem właściciela danych osobowych, dane te są przetwarzane przez okres trwania tego uprawnionego interesu.

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przetwarzane są na okres wskazany w zgodzie, przy czym istnieje prawo do odwołania zgody na ich przetwarzane w dowolnej chwili.

 

D.    Z jakich źródeł są pozyskiwane dane osobowe?


Firma FINCLUB POLAND, Sp. z o.o. pozyskuje w ogromnej większości dane osobowe bezpośrednio od Was. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł.

 

E.    Komu są przekazywane i udostępniane dane osobowe?


Firma FINCLUB POLAND, Sp. z o.o. w stosunku do danych osobowych jest ich administratorem, co oznacza to, że to firma FINCLUB POLAND, Sp. z o.o. określa cele ich przetwarzania. W związku z powyższym firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. może przekazywać lub udostępniać dane osobowe innym podmiotom, które pozostają w charakterze administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane.

Tymi podmiotami są na przykład członkowie Gremium Lekarskiego, którzy zalecają odpowiednie dla Was suplementy diety.

Firma FINCLUB POLAND, Sp. z o.o.  nadzoruje, aby wszyscy, którym są przekazywane dane osobowe przestrzegali wysokiego standardu ich ochrony. Firma FINCLUB POLAND, Sp. z o.o.  nie przekazuje Waszych danych osobowych żadnym podmiotom, które nie gwarantują odpowiednich standardów ochrony danych osobowych.

Firma FINCLUB POLAND, Sp. z o.o. nie przekazuje i nie ma zamiaru przekazywać Waszych danych osobowych poza Unię Europejską.

W związku z faktem, iż firma FINCLUB POLAND, Sp. z o.o. należy do koncernu, dochodzi również do przekazywania danych osobowych w ramach poszczególnych spółek córek koncernu.

 

F.    Prawa właściciela danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych


W związku z przetwarzaniem danych osobowych właściciele danych osobowych mają w stosunku do firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o. określone prawa, których przestrzeganie gwarantuje FINCLUB POLAND Sp. z o.o.

 

F.1. Prawo dostępu do danych


Na podstawie tego prawa, właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do informacji, jakie jego dane są przetwarzane, w jakim celu, przez jaki okres, gdzie te dane osobowe są pozyskiwane, komu są przekazywane, kto oprócz firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o. je przetwarza i jakie inne prawa ma właściciel danych. W przypadku jakichkolwiek niejasności można zwracać się do firmy Finclub Poland Sp. z o.o. z zapytaniem pod adresem email: dane.osobowe@finclub.pl

 

F.2. Prawo do sprostowania


W przypadku, gdy właściciel danych osobowych stwierdzi, że jego przetwarzane dane osobowe są niedokładne lub niepełne, ma prawo wystąpić bez zbędnej zwłoki o ich sprostowanie lub uzupełnienie.

 

F.3. Prawo do usunięcia


W niektórych przypadkach właściciel danych osobowych ma prawo, by jego dane osobowe zostały usunięte. Jego dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, jeśli zostanie spełniona którakolwiek z poniższych przesłanek:

  • jego dane osobowe już nie są potrzebne dla celów, dla których były przetwarzane,
  • cofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym chodzi o dane, odnośnie przetwarzania których koniecznie niezbędnym była zgoda, a równocześnie nie istnieje inna przyczyna, dla której nadal miałyby być przetwarzane,
  • korzysta ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzanych danych (patrz niżej Prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzanych danych), które są przetwarzane na podstawie uprawnionych interesów firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o. i uznano, że żadne uprawnione interesy, które uprawniały te interesy już nie istnieją,
  • przypuszcza, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez firmę FINCLUB POLAND Sp. z o.o. przestało być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,

Prawo to nie obowiązuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest nadal niezbędne dla wypełniania zobowiązań prawnych przez firmę FINCLUB POLAND Sp. z o.o. a także określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 

 

F.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania


W niektórych przypadkach oprócz prawa do usunięcia danych osobowych, możliwe jest skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. To prawo umożliwia wystąpienie w określonych przypadkach o oznaczenie danych osobowych właściciela danych, aby nie były one już przedmiotem dalszych operacji przetwarzania – w tym wypadku nie jest to jednak ostateczne (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale wyłącznie na określony czas. Firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. musi ograniczyć procedury przetwarzania konkretnych danych osobowych, jeśli:

  • właściciel danych osobowych odmówi potwierdzenia, czy podane dane są aktualne,
  • jego dane osobowe są przetwarzane bez dostatecznej podstawy prawnej (np. ponad ramy tego, do jakich celów można je przetwarzać), ale zamiast żądać ich usunięcia, będzie wolał tylko ograniczyć ich przetwarzanie (np. uważa, że w przyszłości może udzielić firmie FINCLUB POLAND Sp. z o.o. tych danych),
  • nie ma już potrzeby przetwarzania jego danych na potrzeby konkretnych celów, ale uważa, że są konieczne dla określenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych, lub
  • wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu jest bardziej szczegółowo opisane w punkcie kolejnym. Przez okres wyjaśniania sprzeciwu, firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. jest zobowiązana do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

 

F.5. Prawo do przenoszenia


Właściciel danych osobowych ma prawo do uzyskania od firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o. informacji o wszelkich danych osobowych, które jej udzielił i które są przetwarzane na podstawie jego zgody. Jego dane osobowe muszą zostać mu udzielone w formie przejrzystej i czytelnie, powszechnie stosowanej. Aby dane można było łatwiej przenieść mogą być to dane, które są przetwarzane wyłącznie w formie zautomatyzowanej w elektronicznych bazach danych.

 

F.6. Prawo do sprzeciwu


Właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do którego dochodzi na podstawie uprawnionego interesu firmy FINCLUB POLAND Sp. z o.o. W takiej sytuacji firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że zaistnieją istotne przesłanki do kontynuowania takiego przetwarzania. W każdym przypadku w takiej sytuacji firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

 

F.7. Prawo do odwołania zgody


Jeśli przetwarzanie danych przebiega na podstawie zgody właściciela danych, ma on kiedykolwiek prawo do odwołania zgody na przetwarzanie.

 

F.8. Prawo do złożenia sprzeciwu


W związku z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem, właściciel danych osobowych może zwrócić się ze sprzeciwem do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 

G.    Korzystanie z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych


Wszelkie kwestie związane z ochroną danych możesz poruszyć pisząc na adres email: dane.osobowe@finclub.pl

Wasz wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, w terminie maksymalnie do jednego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza w przypadku zawiłości problemu, firma FINCLUB POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu na odpowiedź o kolejne dwa miesiące. W takich sytuacjach osoba zainteresowana będzie poinformowana o takim fakcie.

Dlaczego warto dokonać zakupu u nas?

Naturalne
produkty

Najwyższa jakość
produktów

Rośliny z rejonów ekologicznie czystych

Ponad 30 lat
na rynku

Gwarancja Gremium
Lekarskiego