Fundacja - Nasze działania

CELEM Fundacji jest:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej, prawnej, publikacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie wspierania wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, zawodowych i osobistych.
 2. Promowanie działań służących komunikacji społecznej.
 3. Ochrony i promocji zdrowia, zwłaszcza podejmowanie działań psychoedukacyjnych, szczególnie w obszarze zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych według definicji opracowanej przez WHO.
 4. Wspieranie działań w zakresie rozwoju potencjału osób starszych i ich aktywizacji.
 5. Wspieranie aktywizacji zawodowej i kształcenia ustawicznego.
 6. Działalność charytatywna.
 7. Wszechstronna edukacja osób we wszystkich kategoriach wiekowych.
 8. Wspieranie osób w rozwoju i ich pasji i talentów.
 9. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 10. Promocja i ochrona zdrowia kobiet i ich rodzin.
 11. Promowanie równych szans kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia.
 12. Aktywizacji zawodowej kobiet powyżej 50 roku życia.
 13. Aktywizacja kobiet po urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 14. Upowszechnianie i promowanie zdrowego trybu życia.
 15. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości.
 16. Wspieranie wprowadzania nowoczesnych metod w dziedzinie medycyny.

Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie warsztatów, konferencji, kursów, szkoleń, spotkań, działań szkoleniowych, edukacyjnych, seminariów, wykładów, konferencji, prezentacji, wystaw, konkursów, eventów, koncertów.
 • Wydawanie ulotek, plakatów, broszur, artykułów i książek.
 • Organizowanie wydarzeń, punktów doradztwa, mobilnych punktów doradztwa, oraz poprzez szeroko pojętą współpracę z mediami.
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju osobistego, społecznego, menadżerskiego, zawodowego, psychofizycznego.
 • Organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej jak treningi sportowe, wycieczki, wyjazdy, imprezy sportowe i rekreacyjne.
 • Organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami na rzecz zdrowia, kobiet, dzieci i młodzieży, realizacja projektów profilaktycznych.
 • Prowadzenie punktów doradztwa i współpracy z lekarzami różnych specjalizacji, badania podstawowe i prelekcje.
 • Współpraca z osobami prywatnymi, wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami promującymi zdrowy tryb życia.
 • Organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami promującymi i wspierającymi rozwój przedsiębiorczości kobiet aktywnych, dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie i udział w kampaniach społecznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
 • Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, firmami, i osobami prywatnymi, które poprzez swoją działalność, utożsamiają się, z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 • Działalność szkoleniową w zakresie prawa, socjologii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki, zapobiegania patologii społecznej, komunikacji społecznej, mediacji i coachingu.
 • Podejmowanie wszelkich działań na rzecz wszechstronnej edukacji wśród dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie wyjazdów.
 • Współpraca międzynarodowa w dziedzinie promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób.

Dlaczego warto dokonać zakupu u nas?

Naturalne
produkty

Najwyższa jakość
produktów

Rośliny z rejonów ekologicznie czystych

Ponad 25 lat
na rynku

Gwarancja Gremium
Lekarskiego